Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O odmowie Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów - uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Otmuchów, dnia  15.03.2022 r.   

 WK.6220.2.57.2014                                             

 

OBWIESZCZENIE

             Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późniejszymi zmianami)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -

zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż

w dniu 10 marca 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.10 z dnia 10 marca 2022 r. o odmowie Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów -  uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. cyt. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”,  na terenie stanowiącym  części działki nr: 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2 obręb Nadziejów oraz działki nr 495 obręb  Biskupów -  pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., oraz działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów -  zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 10.06.2014 r.).

           Zgodnie z ww. postanowieniem RDOŚ Opole przedłożony przez Inwestora Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  wraz z licznymi jego uzupełnianiami,  dotyczący  realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna  Góra”  na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy -– wymaga ujednolicenia uwzględniającego wskazane w powyższym piśmie braki oraz zamieszczenia w nim szczegółowej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

            Niniejsze postępowanie stanowi kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., oraz prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r., po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole przez  Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II  SA/Op 439/19 oraz Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20. 

              Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 17, w godzinach:  8.00 - 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 345.

            Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, Urzędzie Miejskim w Głuchołazach:
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;

<>3)w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Nadziejów, Kamienna Góra, gm. Otmuchów, Biskupów gm. Głuchołazy).

PDFOBW 57.pdf (2,57MB)