Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu 5 projektów zmian planów miejscowych

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy (przystąpienie na podstawie Uchwały Nr XXVI/254/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2020 r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie cmentarza komunalnego (przystąpienie na podstawie Uchwały Nr XXVI/255/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2020 r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego (przystąpienie na podstawie Uchwały Nr XXVIII/284/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 lutego 2017 r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach (przystąpienie na podstawie Uchwały Nr XVII/181/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 stycznia 2020r.);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach (przystąpienie na podstawie Uchwały Nr XVII/182/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 stycznia 2020r. zmienionej Uchwałą Nr XXIII/227/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 lipca 2020r.).

Projekty ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. nr 31 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (http://bip.glucholazy.pl).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. dokumentów odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Sala Posiedzeń, pok. nr 23.

Zostaną uwzględnione wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących na dzień planowanej dyskusji obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy,
  • na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
  • na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 31.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

Klauzula informacyjna RODO: Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Gminy Głuchołazy - Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.glucholazy.pl/7/strona-glowna-bip.html.


ZIPMPZP na obszarze miasta Głuchołazy 5 pkt.zip (33,18MB)
ZIPMPZP miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.zip (9,00MB)
ZIPMPZP obejmujący obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.zip (11,21MB)
ZIPMPZP obejmujący obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.zip (13,32MB)
ZIPMPZP na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie cmentarza komunalnego.zip (10,78MB)