Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr  970/19, 898, 953/118, 953/142, 953/143, 953/144

Obwieszczenie
Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr  970/19, 898, 953/118, 953/142, 953/143, 953/144.

Postępowanie wszczęto na wniosek :

Pana Józefa Rumana [Ruman], zam.32-420 Gdów 647 reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Aleksandra Rocha [Roch], zam. 48-340 Głuchołazy, ul. Kolonia Jagiellońska 24

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML