Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa istniejących przepustów na rowach gminnych, planowanej do realizacji w miejscowości Polski Świętów na działce nr ewid. 377 oraz w miejscowości Sucha Kamienica na działkach nr 152/1, 254/2, 256, 257/1, 266/1, 267, 268

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejących przepustów na rowach gminnych, planowanej do realizacji w miejscowości Polski Świętów na działce nr ewid. 377 oraz w miejscowości Sucha Kamienica na działkach nr 152/1, 254/2, 256, 257/1, 266/1, 267, 268.

Postępowanie wszczęto na wniosek :

Gminy Głuchołazy z/s 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, reprezentowanej przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jarosława Fereta.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML