Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych

PDFwyniki otwartego konkursu ofert.pdf
 

Głuchołazy, dnia 10 kwietnia  2018 r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

 

 

 

 1. Zadanie powinno obejmować:

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

 1. Podmiot składający ofertę powinien  być przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w godzinach  wieczornych a także w soboty, niedziele i święta na terenie Gminy Głuchołazy

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2016 r.

Dotacja w 2017 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

30.000

30.000

 

Zadanie nr 2

 

 

1) Zadanie powinno obejmować:

Udzielanie pomocy powinno opierać się na empatii, odznaczać się serdecznością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny oraz zmierzać do zapewnienia  ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu jego godności.

2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

3) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia  całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu ( także w niedziele i święta)

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2016 r.

Dotacja w 2017 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

20.000

20.000

 

 

Zadanie nr 3

 

 

 

1) Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2016 r.

Dotacja w 2017 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową,
 4. przedstawią poprawnie sporządzoną  ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej  oferty  i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji  wszystkich zadań

Rodzaj zadania –– ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do
  04.05.2018 r. do godz. 14;00: oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,
  48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).  Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 

 

 1. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:

 umocowana/umocowane* do składania oświadczeń woli w imieniu oferent

 („*” niewłaściwe skreślić)

zadaniem konkursowym, o realizację którego oferent się stara.

 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego
 2. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość  przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 4. Złożone oferty oceniane  są według określonych kryteriów.
 5. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 8. Podmiot, który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych kosztów( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji), w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 9. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 10. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia  07.05.2018r. o godz. 8;00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca  listę ofert, na które proponuje się  udzielenie  dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4. O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie
Wersja XML