Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 705.20 o pow. 0,1715 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Kościuszki

Burmistrz Głuchołaz
OGŁASZA


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 705/20 o pow. 0,1715ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Kościuszki, objętej KW OP1P/00062680/8

 

Działka zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie  ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Targowej, zatwierdzonej uchwałą Nr XXX/306/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 kwietnia 2017 r. ogłoszona w Dz. U. Woj. Opol. z dnia 12 maja 2017 r. poz. 1451, oznaczony jest symbolem: „1MW,U” o następujących ustaleniach:

  • przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w tym mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, opieka społeczna, opieka medyczna.
  • przeznaczenie dopuszczalne: rekreacja, zieleń parkowa.

W dziale I-SP - Spis Praw Związanych z Własnością KW prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje zapis: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: prawo przejazdu i przechodu  przez działkę nr 706/7 objętą księgą wieczystą OP1P/00055455/0 na rzecz każdoczesnego właściciela: działek nr 706/6, 705/16(obecnie działka nr 705/20 w niniejszej KW) oraz działki nr 705/18 objętej księgą wieczystą nr OP1P/00059334/4 i działki 705/17 objętej księgą wieczystą nr OP1P/00059335/1 w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 58 objętej księgą wieczystą KW  OP1P/00031332/8.

Przy sprzedaży dz. nr 705/20, położonej w Głuchołazach przy ul. Kościuszki zostanie ustanowiona dla niej nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 706/10 i 705/19, polegająca na zabezpieczeniu dostępu do drogi oznaczonej jako dz. nr 58 na rzecz jej każdoczesnego właściciela.

Przetarg odbędzie się dnia 16.11.2021  roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, cena wywoławcza - 170.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1.700,00 zł.

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony będzie 23% podatek VAT.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej (tj. 8.500,00 zł) na konto Gminy Głuchołazy, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003, najpóźniej do dnia 09.11.2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu zostanie wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.

W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.

W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni:

  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo  w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca w/w podmiot);
  • posiadać dowód wpłaty wadium;
  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pokój nr 4,  tel. (77) 40 92 114. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl/