Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. zwanej dalej OOŚ). Burmistrz Głuchołaz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 636/3 oraz 632 w miejscowości Konradów”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2020 r. przez Pana Olafa Korgel. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Głuchołaz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz organ właściwy w sprawach wodnoprawnych (Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie). Tut. organ, po zasięgnięciu opinii ww. organów postanowieniem znak: RR.6220.11.2020.US, dnia 24.03.2021 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 09.09.2021 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15, w godzinach pracy Urzędu
  • składania uwag i wniosków do Burmistrza Głuchołaz w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, poczta elektroniczna – rolnictwo@glucholazy.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Głuchołaz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie BIP tutejszego Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w m. Konradów.