Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie linii kablowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Moniuszki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

Zaprojektowanie linii kablowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Moniuszki"

Lokalizacja:

Miejscowość :Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działka nr 1287

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie linii kablowej i oświetlenia ulicznego przy ul. Moniuszki w miejscowości Głuchołazy, zgodnie z warunkami przyłączenia.

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej (w trybie pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych i kosztorysowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych i wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej i wszystkie uzgodnienia projektu z TAURON

a) uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie podkładu geodezyjnego

b) sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego linii kablowej – 5 egz. w wersji papierowej,

c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath),

d) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (płyta CD).

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w terenie z warunkami i odległościami .

 

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%

 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28 września 2018 r.

 2. Istotne warunki umowy:

 3. wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z pełną dokumentacją

 4. uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,

 5. dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę,

 6. prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego

 7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 8. posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

 9. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach :

 2. koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27.03.2018 r., do godziny 10:00.

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Tadeusz Jakimiszyn, tel. 77 40 92 113

 

PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
PDFWarunki dot. Miniuszki.pdf
 

Wersja XML