Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RR.6220.06.2021.US

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2021 r., poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

informuję,

o wszczęciu postępowania w związku z  wnioskiem z dnia 21 lipca 2021 r. Pana Bartosza Babienko zam. w Głuchołazach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie warsztatu renowacyjno-artystyczno-lakierniczego SOPLAK" planowanego na działce nr 301/1, mapa 5, obręb Konradów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00.

 

Pouczenie

W świetle art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735) dalej „Kpa” strona może działać przez pełnomocnika, który może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenia następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Konradów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Głuchołaz.pdf (481,97KB)
DOCXObwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ-2.docx (15,77KB)
DOCXobwieszzenie o przedłużeniu terminu.docx (16,16KB)