Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przepustu w miejsce istniejącego mostu na rzece „Dopływ w Nowym Świętowie” , planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid. 848/103 , 982/2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 )

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie przepustu w miejsce istniejącego mostu na rzece „Dopływ w Nowym Świętowie” , planowanej do realizacji w miejscowości  Bodzanów, na działkach  nr ewid.  848/103 , 982/2 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Gminy Głuchołazy z/s 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Opałkę [Opałka] , Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD, 48-300 Nysa , ul. Zjednoczenia 9/2

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML