Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w 2020 roku

 

Program współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. W uchwale tej na realizację Programu zaplanowano 710.000,00 zł.

Projekt powyższej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Głuchołazy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na tablicy ogłoszeń. Ponadto projekt uchwały poddany został konsultacjom w dniu 7 października 2019 r. w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cyt. ustawy.

Środki finansowe na realizację Programu zaplanowano w budżecie Gminy Głuchołazy uchwalonym przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/168/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

Realizacja zadań publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a wyżej cyt. Ustawy.

W trybie otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2020 r.
 • Zadanie nr 1 - narciarstwo biegowe - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 ), ofertę złożył PTTK Oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 • Zadanie nr 2 - tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100), ofertę złożyło Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 • Zadanie nr 3 - tenis stołowy - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WAKMET Bodzanów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 • Zadanie nr 4 - sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100), ofertę złożył Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 19.141,74 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści jeden zł 74/100 ) została zwrócona .
 1. Zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dotacje w 2020 r. otrzymały poniższe stowarzyszenia:
 • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" na zadanie pn. „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta” wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 16,66 zł (słownie: szesnaście zł 66/100)
 • Stowarzyszenie "Słoneczna Dolina" na zadanie pn. „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 28. 725,64 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć zł 64/100).
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół CARITAS na zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3. 233,34 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy zł 34/100).

 

Ponadto w trybie otwartego konkursu ofert dotację otrzymały:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo - Rehabilitacyjne Dzieci Niepełnosprawnych w Głuchołazach na zadanie pn. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1. 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100).
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie pn. Dożywianie i pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Głuchołazy tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
 • ​​​​​​​Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym", wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
 • ​​​​​​​Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. „Prowadzenie hospicjum domowego”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.

 

 1. Realizacja zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - może być zlecana z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego termin realizacji nie przekracza 90 dni, a kwota dotacji - 10.000 zł. W 2020 r. roku z tzw. małej dotacji skorzystały niżej wymienione stowarzyszenia:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach na zadanie Romowie - tak inni, a tak blisko”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta zł 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości
  2. 545,36 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć zł 36/100).
 • Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE na zadanie pn. „Senior odbiorcą i twórcą kultury”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta zł 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3. 107,96 zł (słownie: trzy tysiące sto siedem zł 96/100).
 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski” na zadanie „Ultramaraton Górski 3x Kopa”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy zł 00/100), oferta została przyjęta, ze względu na ogłoszenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-COV-2 realizacja zadania została przerwana. Beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.397,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł 00/100) została zwrócona.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży i Dzieci Miasta Głuchołazy na zadanie „Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych - Rajd”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte.
 • Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie dyscypliny piłki nożnej wśród seniorów”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 20,93 zł (słownie: dwadzieścia złotych 93/100), została zwrócona.