Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w 2020 roku

 

Program współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. W uchwale tej na realizację Programu zaplanowano 710.000,00 zł.

Projekt powyższej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Głuchołazy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na tablicy ogłoszeń. Ponadto projekt uchwały poddany został konsultacjom w dniu 7 października 2019 r. w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cyt. ustawy.

Środki finansowe na realizację Programu zaplanowano w budżecie Gminy Głuchołazy uchwalonym przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/168/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

Realizacja zadań publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a wyżej cyt. Ustawy.

W trybie otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:

  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2020 r.
  1. Zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dotacje w 2020 r. otrzymały poniższe stowarzyszenia:

 

Ponadto w trybie otwartego konkursu ofert dotację otrzymały:

 

  1. Realizacja zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - może być zlecana z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego termin realizacji nie przekracza 90 dni, a kwota dotacji - 10.000 zł. W 2020 r. roku z tzw. małej dotacji skorzystały niżej wymienione stowarzyszenia:
Wersja XML