Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie izolacji pionowa na 2 ścianach fundamentowych budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia 19.02.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 


Wykonanie izolacji pionowa na 2 ścianach fundamentowych budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach

( podać nazwę zamówienia )

Izolację należy wykonać na północnej i południowej ścianie budynku łączna długość ścian to 41,1mb  (1,8+1,9+12,9+6,4+3,5+14,60) na odcinku ok. 8m znajduje się wylewka betonowa przy ścianie fundamentowej, którą należy odtworzyć po wykonanych pracach.

 

Gmina Głuchołazy zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty na realizację  w/w zadania.

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w m.in.:

 

Głębokość posadowienia fundamentów szacuje się na wys 1,4m poniżej poziomu terenu. Wykonawca do ceny wykonania zadania musi podać cenę jednostkową wykonania 1m2 powierzchni izolacji.

 

 

 

Termin złożenia oferty :,22.02.2018r. do godz. 12.00

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

 

 

 

W załączeniu – Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania.

      Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

 

 

 

……………………………...……                  

     podpis zamawiającego                          

Uwaga !

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania

DOCwzor oferty za m2.doc
 

 

Wersja XML