Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul.Sobieskiego 3 w Głuchołazach

Informacja

o wyniku przetargu

 

W dniu 22.06.2021r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Głuchołazach przy ul. Sobieskiego 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  oznaczonej jako działka nr 89 o powierzchni 0,0401 ha, objętej KW OP1P/00049373/6.

 

Po wpłaceniu wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej do przetargu na ww. nieruchomość został dopuszczony jeden uczestnik.

 

Cena wywoławcza wynosiła 9 000,00 zł.

W wyniku przetargu „nabywcą” nieruchomości stała się: Pani Ilona Małyk za cenę 9 090,00 zł zwolnioną z podatku VAT.

 


Burmistrz Głuchołaz ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Głuchołazach

przy ul. Sobieskiego 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0,0401 ha,

objętej KW OP1P/00049373/6

 

Na działce nr 89 o pow. 0,0401 ha znajduje się budynek wielorodzinny, (4 lokale mieszkalne) dwukondygnacyjny z poddaszem  użytkowym - mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, w zabudowie zwartej, przekryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu. Powierzchnia 4 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi – 202,46 m2, kubatura budynku wynosi – 887,35 m3.

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze, składa się z:

- jednego pokoju z aneksem kuchennym o łącznej pow. użytkowej 13,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,98m2.

Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC do wspólnego użytku na korytarzu.

Ogrzewanie lokalu - piecowe.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021r. poz. 497)

Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 90/1000 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685)

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sobieskiego 3 posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w dniu 24.08.2017r. w wysokości 29 000,00 zł z terminem spłaty do 15.08.2037r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 000,00 zł

 wartość lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 90 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 13.00

w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5% ceny wywoławczej (tj. 450 zł) w terminie najpóźniej do dnia 16.06.2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/ zamknięcia/ unieważnienia/ zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.

W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Uczestnicy przetargu winni:

  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia  o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot);
  • posiadać dowód wpłaty wadium;
  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl