Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RR.6220.05.2019

RR.6220.05.2019/2021.US

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2021, poz. 247) dalej ooś, 

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 ustawy o ooś do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do zakresu raportu w związku z w prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w  godz.7-14.

Dodatkowo na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 65 ust. 1 ustawy ooś w związku z przekazaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu sprawy dot. wniosku firmy „MARMUR” Sławniowice Sp. z o.o., Sławniowice 103, 48-340 Głuchołazy o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” do ponownego rozpatrzenia, Burmistrz Głuchołaz zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ww. wniosku.

Przedłużenie postępowania związane jest ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznością ponownego uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody polskie we Wrocławiu, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przewidywany termin załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia ustala się na dzień 13.07.2021r.

Jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem  Burmistrza Głuchołaz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.