Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RR.6220.01.2020.US

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

informuję,

o wydaniu postanowienia z dnia 17 czerwca 2021 r. znak: RR.6220.01.2020.US ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie ważności o 30 lat koncesji nr 12/2003 z dnia 27.06.2003 r. wydanej przez Wojewodę Opolskiego na wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża „Sławniowice” położonego na gruntach miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie.”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2021, poz. 247) dalej ooś,  

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ  

podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do zakresu raportu w związku z w prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie ważności o 30 lat koncesji nr 12/2003 z dnia 27.06.2003r. wydanej przez Wojewodę Opolskiego na wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża „Sławniowice” położonego na gruntach miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, Powiat Nyski, województwo Opolskie. Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem ścianowym. Wydobywaniem kopaliny będzie się odbywać w wyznaczonym ww. koncesją obszarze i terenie górniczym”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w  godz.7-14.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2021, poz. 247) dalej ooś, 

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do zakresu raportu w związku z uzupełnieniem w dniu 21 maja 2021 r. przez MARMUR Sławniowice Sp. z o.o., Sławniowice 103 wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie ważności o 30 lat koncesji nr 12/2003 z dnia 27.06.2003r. wydanej przez Wojewodę Opolskiego na wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża „Sławniowice” położonego na gruntach miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, Powiat Nyski, województwo Opolskie. Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem ścianowym. Wydobywaniem kopaliny będzie się odbywać w wyznaczonym ww. koncesją obszarze i terenie górniczym”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w  godz. 7-14.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.