Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na budynku przedszkolnym w m. Nowy Świętów nr 71 (dz. nr ewidencyjny gruntu 172/1)

IE.7011.17.9.2020.EKM

 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

 

Gmina Głuchołazy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na budynku przedszkolnym w m. Nowy Świętów nr 71 (dz. nr ewidencyjny gruntu 172/1)".

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Budynek Przedszkolny, m. Nowy Świętów nr 71

48-330 Nowy Świętów (dz. nr 172/1) - dach, poddasze nieużytkowe

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego.

Oferta cenowa z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opinia techniczna powinna zawierać:

 1. Określenie celu i zakresu opracowania;
 2. Podstawy formalne;
 3. Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;
 4. Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;
 5. Analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn;
 6. Wnioski i zalecenia.

 

Uwagi:

 1. Wykonawca zadania powinien zapoznać się z obiektem - wizja lokalna, przed złożeniem oferty.
 2. Od Wykonawcy wymagana jest stała współpraca z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.

 

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15 stycznia 2021 r.
 3. Istotne warunki umowy:
 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub
 2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 12:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik-Michalska tel. 77 40 92 110

 

JPEGZdjęcie 5.jpeg
JPEGZdjęcie 3.jpeg
JPEGZdjęcie 4.jpeg
JPEGZdjęcie 2.jpeg
PDFFormularz ofertowy.pdf
JPEGZdjęcia 1.jpeg
PDFRozeznanie cenowe rynku.pdf
PDFSytuacja.pdf
 

Wersja XML