Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej

Zapytanie ofertowe

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
wykonanie zadania pn. „Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje modernizację części pomieszczeń i korytarza w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

  1. Warunki gwarancji Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 31.12.2017r.

  2. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje m.in.:

-remont instalacji elektrycznej

- skucie i wykonanie tynków i lamperii,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie posadzek z płytek,

-wykonanie grzejnika wraz z armaturą,

  1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: termin płatności faktury 30 dni, płatność jednorazowa po wykonaniu zakresu zadania.

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

  1. Oferty na realizację zadania Wykonawca może złożyć:

  2. w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

  3. faksem na numer 77 40 92 101

  4. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

Ofertę należy złożyć z podaniem ceny całościowej wraz z rozbiciem na ceny jednostkowe każdego pomieszczenia, oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 24.11.2017r.,

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

PDFPRZEDMIAR.pdf (101,86KB)