Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa chodnika od Parku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Głuchołazach na działkach nr 701/13, 700/2, 699/2

Zapytanie ofertowe Nr IE.7021.204.2020. AD

 

 

Głuchołazy, dnia 23.10.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 „Rozbudowa chodnika od Parku przy ul. M. Curie- Skłodowskiej w Głuchołazach na działkach
nr 701/13, 700/2, 699/2”

Lokalizacja realizacji zadania:

m. Głuchołazy, dz. nr 701/13, 700/2, 699/2, gmina Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację w/w roboty.  Zakres zadania obejmuje rozbudowę chodnika od Parku przy ul. Skłodowskiej w Głuchołazach na działkach nr 701/13, 700/2, 699/2

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 1. roboty ziemne;
 2. wykonanie 7 szt. spoczników 150x150cm,
 3. wykonanie obrzeży betonowych obustronnie o wymiarze 30x8x100 tj. ok. 100mb x 2=200mb
 4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm, ok. 70 ton,
 5. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 6cm na podsypce cementowo- piaskowej;

100m x 1,5m=150m2,

 1. wywóz ziemi;
 2. pełna obsługa geodezyjna (w tym ewentualne wznowienia punktów osnowy geodezyjnej jeśli taka wystąpi).

 

Roboty należy wykonać zgodnie z wszystkimi przepisami w tym zakresie.

 

Dodatkowe koszty Wykonawcy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia:

 1. geodezyjny koszt obsługi budowy,
 2. koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.),
 3. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
 4. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,
 5. koszty dozoru budowy,
 6. koszty wywozu odpadów na wysypisko,
 7. koszty pracy sprzętu, dźwigów, pojazdów mechanicznych, specjalistycznych urządzeń itp.;
 8. koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących jeśli zostały zniszczone/uszkodzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
 9. koszty wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,
 10. koszty opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej,
 11. inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy.

 

Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

 

Uwaga.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nawierzchni chodnika na której będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

 

Uwagi:

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.

2.   Przy wykonywaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie  obowiązujące w tym zakresie przepisy
i normy prawne.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
 2. Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 23.12.2020r.
 4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1)      wynagrodzenie ryczałtowe,

2)      płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-     Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1)    w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2)    w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 12:00 do dnia 27.10.2020 r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. Rozbudowa chodnika od Parku przy ul. M. Curie- Skłodowskiej w Głuchołazach na działkach
nr 701/13, 700/2, 699/2
”.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Angelika Drużbańska  tel. 77 40 92 113

 

DOCFormularz ofertowy.doc
PDFMapa zasadnicza.pdf
PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

 

 

Wersja XML