Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odtworzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji nr 220 wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu działki rolnej oznaczonej w ewidencji nr 209 w miejscowości Wilamowice Nyskie

Głuchołazy, dnia 20.10.2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje n/w zadania pn:

„Odtworzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji nr 220 wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu działki rolnej oznaczonej w ewidencji nr 209 w miejscowości Wilamowice Nyskie”

 

 

Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres zadania określony został w załączonym przedmiarze robót (załącznik nr 1). Roboty należy wykonać  na podstawie opracowanego przedmiaru robót  tj. odtworzenie działki drogowej, wycinka drzew, mechaniczne karczowanie terenu, przywrócenie stanu pierwotnego działki nr 209, mechaniczne profilowanie, zagęszczenie podłoża wraz z utwardzeniem z kruszywa łamanego  z zachowaniem wszystkich przepisów w tym zakresie.

 

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty : cena brutto - 100%

2) pożądany termin realizacji zamówienia:  do  30 listopada 2020r.          

 1. Warunki gwarancji: 24 miesiące liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie   umowy
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  30.11.2020r.
 3. Istotne warunki umowy:

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

- Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

 1.  organizacja i zagospodarowanie terenu;
 2. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
 3. prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
 4. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie

- Udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

 1. geodezyjny koszt obsługi budowy,
 2. koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.),
 3.  koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
 4. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,
 5. koszty dozoru budowy,
 6. koszty wywozu odpadów na wysypisko ,
 7. koszty pracy sprzętu, dźwigów, pojazdów mechanicznych, specjalistycznych urządzeń itp.;
 8. koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących jeśli zostały zniszczone/uszkodzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
 9. koszty wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy;
 10.  koszty opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej
 11. inne koszy , które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy.

 

Uwagi:

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert

 

 1.  Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:

 1. administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, adres e-mail: , tel. (77) 409-21-00
 2. kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych – Pan Paweł Będzmirowski, tel. (77) 409- 21- 43, adres email:  iod@glucholazy.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy 
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez wskazany w instrukcji kancelaryjnej;
 6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem określonym zgodnie z wytycznymi Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy;
 1.  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. wszystkie osoby, których dane Zamawiający pozyskał, posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych,  zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą i trybem;

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy;

- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres:  Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15,  48-340 Głuchołazy 
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia 

w terminie do dnia 28.10.2020 r., do godziny 15:00.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu z Oferentami:
Małgorzata Pabiś tel. 77 40 92 113, e-mail:

 

PDFDroga Wilamowice - wer.4 - PRZEDMIAR.pdf (131,33KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (23,50KB)