Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Głuchołazy, dnia 11 sierpnia 2020r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

 

 

 

 

1) Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:

 

            wychowania  dziecka niepełnosprawnego,

umożliwienie im  wymiany doświadczeń w zakresie opieki nad  dzieckiem niepełnosprawnym.

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2018r.

Dotacja w 2019r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

 

 

Celem konkursu  jest wyłonienie oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego, gwarantującego troskę o  zdrowie, wszechstronny rozwój,  podmiotowość i godność oraz równość szans życiowych dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Głuchołazy.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej  oferty  i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania  stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji  wszystkich zadań

 

1.   Rodzaj zadania –– ochrona i promocja zdrowia,

2.   Warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2. Zadanie  powinno być realizowane zgodnie ze  złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu  następujących warunków:

Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce  i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do
  03.09.2020r. do godz. 15;00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  /Dz.U. z 2018 r. , poz. 2057/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).  Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 1. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:
 1. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, 

      pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do      

      przedmiotowego składania ofert.

 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie         

     warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy 

     mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo ich

     uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego

     zadania publicznego.

 1. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość  przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 3. Złożone oferty oceniane  są według określonych kryteriów.
 4. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 7. Oferent który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym w piśmie terminie korekty zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu oraz zaktualizowanej kalkulacji działań realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania, o której mowa w Rozdziale II ust. 2  tego konkursu
 8. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 9. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  /Dz.U. z 2018 r. , poz. 2057/
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html  lub w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 134 , 77/40 92 137.
 3. Wzory ofert, sprawozdań i umów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ( http://bip.glucholazy.pl/931/719/nowe-wzory-ofert-sprawozdan-i-umow-dotyczace-otwartych-konkursow-ofert-i-tzw-malych-grantow.html ).

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2020r. o godz. 8;00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca  listę ofert, na które proponuje się  udzielenie  dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4. O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

  PDFwyniki otwartego konkursu ofert.pdf


   

DOCXOferta realizacji zadania publicznego dot konkursu ofert zal nr 1.docx
PDFSprawozdanie z realizacji zadania publicznego dotyczace konkursu ofert zal nr 2.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do konkursu.docx
DOCXZałącznik nr 2 do konkursu.docx
 

Wersja XML