Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Księgowa(y) w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Księgowa(y)  w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

1.   Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub średnia szkoła ekonomiczna + studia wyższe,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełnych praw publicznych,
 4. biegła obsługa komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel), Windows, Internet Explorer, programy księgowe.

 

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej, w zakresie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie rozliczeń podatku VAT w jednostkach budżetowych (preferowane jednostki oświatowe),
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów dotyczących księgowości budżetowej, ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 3.  kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odporność na stres.

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków księgowej(go) w Referacie ds. obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będą w szczególności: sprawy związane z szeroko pojętą księgowością budżetową jednostek oświatowych Gminy tj. szkół i przedszkoli (m.in. ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych), sprawozdawczość budżetowa i finansowa, rozliczenia podatku VAT.

Szczegółowy zakres zadań został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774092162.

 

4.   Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie http://bip.glucholazy.pl – Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko księgowy(a) w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 14 lipca 2020r. do godz. 15°°. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania  zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)” oraz powinny być podpisane odręcznie w sposób czytelny.

Do naboru nie stosuje się przepisów dotyczących przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze z uwagi na formę zatrudnienia – umowa na zastępstwo

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

 

PDFInformacje o złożonych aplikacjach.pdf (261,47KB)
PDFWyniki naboru.pdf (187,02KB)