Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej, w miejscowości Bodzanów w ramach programu „Odnowa wsi"

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej,  w miejscowości Bodzanów w ramach programu „Odnowa wsi”.

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

   Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację     w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje :

Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej straży pożarnej wraz z dobudową świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą do budynku OSP  w miejscowości Bodzanów:

Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku OSP w tym:

1) wykonanie garażu dla wozu bojowego w części sali OSP,

2) wykonanie połączenia pomiędzy budynkiem OSP a projektowaną świetlicą,

3) opracowanie dokumentacji na przestawienie słupa energetycznego,

4) opracowanie dokumentacji na dobudowę świetlicy - sala min. 150m2 do 50 osób, w tym sanitariaty, szatnia korytarz, oddzielne wejście z zewnątrz,

5) na całość zadania należy opracować projekt elektryczny odgromowy, internet, monitoring, oraz sanitarny - instalacje c.o, wod-kan, wentylacja, dla całego obiektu, projekt zagospodarowania.

6) projekt powinien składać się z 5 egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego (z czego zamawiającemu po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przekaże 3 ez.)

7) Wszelkie opłaty po stronie wykonawcy w tym opłaty za uzgodnienia, mapy do celów projektowych itp. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- po stronie wykonawcy

8) Do zadania należy wykonać kosztorysy inwestorski i przedmiar robot. kosztorys z jedną aktualizacją cen we wskazanym momencie przez zamawiającego

Lokalizacja Bodzanów dz. nr 33

Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒinne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

Warunki gwarancji: 36 miesięcy liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy

(określić warunki gwarancji)

Pożądany termin realizacji zamówienia: 15.12.2020r.

Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Wynagrodzenie ryczałtowe Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

faksem na numer 77 40 92 101

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rolnictwo@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny ryczałtowej wraz z podaniem specyfikacji urządzeń w terminie do dnia 06.07.2020r., do godziny 1000

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.