Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aplikant w Straży Miejskiej w Głuchołazach Urząd Miejski w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant w Straży Miejskiej w Głuchołazach

Urząd Miejski w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. nienaganna opinia,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 9. prawo jazdy /minimum kategoria B/,
 10. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży gminnych/miejskich,
 2. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp./,
 3. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,
 4. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,
 5. obsługa komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.
 6. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 7. kreatywność,
 8. odpowiedzialność,
 9. dokładność,
 10. zaangażowanie,
 11. odporność na stres,
 12. dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy przed medycznej, inne/.

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795),

IV. Etapy naboru:

 • etap I – składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów,
 • etap II – test sprawności fizycznej wg załącznika nr 1,
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości: przepisów prawa dotyczących zakresu: działania straży miejskich, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń oraz przepisów praw o ruchu drogowym, topografii gminy i miasta Głuchołazy, inne.

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. praca na czas nieokreślony (pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy),
 2. miejsce pracy:  siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa w terenie,
 3. praca decyzyjna,
 4. praca zmianowa,
 5. praca w godzinach nocnych,
 6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 8. praca zespołowa,
 9. bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym
  z samochodu uprzywilejowanego,
 11. praca przy monitorze ekranowym,
 12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 13. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 14. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1795/ - jeżeli kandydat takiego nie posiada.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
 11. książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),
 12. oświadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl – Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48–340 Głuchołazy, Rynek 15 lub składać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, pokój nr 11.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Głuchołazach”. Termin składania ofert do dnia 16.03.2020 r. do godz. 1400. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-409 21 06.

 

Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach po terminie nie będą rozpatrywane e dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.