Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony:Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.26.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania:
Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym Instrukcja dla Wykonawców, Wzory oświadczeń i dokumentów, Formularz oferty, wzór umowy):

DOCsiwz dokumentacja Targowisko.doc
 

Dokumentacja techniczna:

Program Funkcjonalno -Użytkowy:

PDFPFU.pdf

Przedmiar robót:

PDFprzedmiar.pdf
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf
 

Załącznik do zmiany - Wzór umowy

DOCumowa po zmianach.doc
 

Unieważnienie postępowania:

PDFunieważnienie.pdf
 

Wersja XML