Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.13.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

„Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ Senior+.doc
 

Dokumentacja Przetargowa:

PDFPFU_Senior+do_przetargu.pdf
PDFrzut_parteru.pdf
PDFsytuacja.pdf
 

Tabela wyceny:

DOCtabela wyceny senior+.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf
 

Załączniki do zmiany SIWZ:

Program-Funkcjonalno-Użytkowy:

PDFPFU_Senior_do_przetargu zm..pdf
Tabela wyceny:

DOCtabela wyceny senior+.doc
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Zmiana treści SIWZ II:

PDFzmiana siwz II.pdf
 

Załącznik do zmiany - Formularz ofertowy:

DOCformularz oferty.doc
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie postępownaia.pdf
 

 

 

 

 

Wersja XML